admin
+1,337
Nguyễn Đình Bình
admin 1 year ago

NOW=$(date) && date -s “2030-08-15 21:30:11” && touch file.txt && date -s “$NOW”

admin 2 years ago
admin 3 years ago

Kiểm tra xem có phải là thư mục không

admin 3 years ago

(?<=^.{3})

admin 3 years ago

I solved it by compile ‘com.android.support:multidex:1.0.0’ and change extends Application to extends MultiDexApplication in NavigationApplication.java 

admin 3 years ago

Dạo này code cái app sử dụng jquery mobile base trên framework của ông anh làm cùng . Thử chạy trên server ảo thì không thể load được page. Đành phải hì hục chạy chạy trên file local , Vấn đề ở đây là xảy ra issue do sercurity nên không thể chạy được @@ … Continue reading “Disable-web-security in Chrome 48 and 49 trên mac”

admin 5 years ago