Disable-web-security in Chrome 48 and 49 trên mac

admin 5 years ago
425 favorite favorites
bookmark bookmark
share share

Dạo này code cái app sử dụng jquery mobile base trên framework của ông anh làm cùng . Thử chạy trên server ảo thì không thể load được page. Đành phải hì hục chạy chạy trên file local , Vấn đề ở đây là xảy ra issue do sercurity nên không thể chạy được @@ , Google một lúc thì thấy đoạn này note vào để sau sử dụng


open -a Google\ Chrome --args --disable-web-security --user-data-dir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *