Nhận json data từ client sử dụng PHP

admin 4 years ago
425 favorite favorites
bookmark bookmark
share share

Ngồi code api sử dụng php làm phía server mãi không post được data lên thử
var_dump($_POST) thì thấy empty sau một hồi google thì phát hiện ra mình đã sai để $_POST chỉ dùng được với thằng form @@ . Cách get data phải như này


$json = file_get_contents('php://input');
$values = json_decode($json, true);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *